Nadstavba Materskej školy

Obec Malá Ida sa zapojila do Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovaniezariadení školského stravovania pri nových MŠ. Základným cieľom výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo rozšírenie kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.  V prvom kole tejto výzvy sme síce neuspeli, ale v druhom kole bola žiadosť obce Malá Ida schválená. Materská škola v Malej Ide sa teda rozšírila o jednu novú triedu formou nadstavby. Predložených bolo celkovo 267 žiadostí o poskytnutie dotácie, z čoho schválených bolo iba 78. O to viac nás teší, že sa naša obec ocitla medzi úspešnými žiadateľmi.

Dňa 18. októbra 2016 sme slávnostne otvorili nové priestory nadstavby tunajšej materskej školy, a to za prítomnosti prednostky Okresného úradu Košice-okolie, PhDr. Denisy Vargovej, novej pani riaditeľky MŠ, Bc. Ladislavy Takáčovej a ďalších prítomných hostí. Slávnostné prestrihnutie pásky bolo spojené s posvätením priestorov materskej školy našim pánom dekanom ThLic. Michalom Tkáčom. Celková kapacita materskej školy je 51 detí v troch triedach. Novozriadená trieda má k dispozícii herňu a spálňu, zariadenia na osobnú hygienu pracovníkov MŠ (WC, umývadlo) a detí (sprchovací kút, detské záchodové misy oddelené priečkami a umývadlá). Podlažia sú prepojené schodiskom. Šatňa detí tretej triedy je v priestoroch jestvujúcej šatne na poschodí.