Sanácia ilegálnych skládok odpadu

Obec Malá Ida uspela aj pri zapojení sa do výzvy Environmentálneho fondu na Sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Hoci má naša obec v oblasti odpadového hospodárstva schválené Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, schválený Program odpadového hospodárstva a má zavedený aj systém zberu a pravidelného odvozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu, niektorí nezodpovední obyvatelia obce ale aj niektorých okolitých obcí, firmy a iné osoby, začali vyvážať odpad na „čiernu“ skládku, ktorá sa postupne vytvorila na voľnom priestranstve pri objekte Čističky odpadových vôd. Na skládke sa v čase podania projektu nachádzal rôznorodý odpad, predovšetkým nepotrebný nábytok, elektroodpad, staré oblečenie, plasty, papiere, kartóny, sklo, konáre, tráva, automobilový odpad, stavebný odpad atď. V rámci realizácie predkladanej žiadosti (projektu) a odstránenia existujúcej nelegálnej s
kládky bolo potrebné odpad odviezť a následne ho zneškodniť, resp. uložiť na riadenej skládke odpadov. Environmentálny fond schválil našej obci projekt sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom v plnej výške. V oprávnenom období (od 16. apríla 2015 do 30. novembra 2015) bola realizovaná preprava a zneškodňovanie/zhodnocovanie objemného a stavebného odpadu z veľkoobjemových kontajnerov o objeme 7 m3.