Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

  1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  4. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
  5. prácu obecného úradu organizuje starosta.
  6. v obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.