Propagácia na učebne

logo

 

Predkladaný projektový zámer je v súlade s intervenčnou stratégiou IROP, PO 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj so špecifickým cieľom 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Vybavenie základnej školy je v súčasnosti regionálne významne diferencované. Základná škola nedisponuje (technickými, personálnymi a materiálnymi) možnosťami aby čelila aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a zabezpečila primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Žiakom základnej školy chýbajú zručnosti a kompetencie nevyhnutné pre udržanie zamestnateľnosti a žiaducej mobility na trhu práce, čo možno vidieť napr. aj vo výsledkoch národných, resp. medzinárodných meraní (Testovanie 9, PISA, IT Fitness Test), alebo v ich úspešnosti na trhu práce, či ďalšom štúdiu a vzdelávaní.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.

Špecifické ciele projektu:

  • obstaranie prírodovednej učebne,
  • obstaranie polytechnickej učebne.