Trvalý a prechodný pobyt

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. To je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady:

 • Vlastník bytu (domu):
  • platný občiansky preukaz
  • list vlastníctva z katastra (potrebný je 8 € kolok)
 • Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
  • platný občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Nájomca bytu (domu):
  • platný občiansky preukaz
  • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú s SBD alebo vlastníkmi (s overenými podpismi)
 • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
  • platný občiansky preukaz
  • vlastníci predložia list vlastníctva z katastra

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

 

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT:

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o OP, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu (§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam  (katastrálny zákon ) v znení neskorších predpisov
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR, toto potvrdenie sa nevyžaduje ak
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa, vlastníka alebo

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov. Prihlasovaná osoba musí predložiť úradne overené súhlasy vlastníkov. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

 

POTVRDENIE O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz  (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou)
 • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH OBČANA

Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte podľa  § 7 ods. 1 Zákona č. 253/1999 Z.z.:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho  práva
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,“
 • ak budova zanikla.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • dohodu o ukončení nájmu

ODHLÁSENIE POBYTU

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz  (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou)

Potvrdenie_o_súhlase_vlastníka-spoluvlastníka_na_prihlásenie_občana_na_trvalý_pobyt_fyzická_osoba (1).doc Typ: DOC dokument, Velkosť: 41.5 kB