Materská škola

Motto:

Výchova nepotrebuje tvrdú ruku ale dobré srdce”

„Naša škôlka“ 

V našej škôlke lastovička, máme vždy usmiate líčka.

Kamaráti všetci sme, spolu sa tu hrajeme.

S bábou, legom, autíčkom a aj s malým Janíčkom.

Učíme sa kresliť, spievať, tancovať, na vystúpeniach krásne básne prednášať.

Preto rýchle mamička, daj mi pusu na líčka, už ma čaká školička….. 

 1. Identifikačné údaje
 • Zriaďovateľ: Obec Malá Ida

Sídlo zriaďovateľa: Obecný úrad Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Telefónne číslo: 055/6970 110, 6970 112

E-mail: obec@malaida.sk

IČO: 00324426

 • Prevádzkovateľ: Obec Malá Ida

Sídlo prevádzkovateľa: Obecný úrad Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Telefónne číslo: +42155/6970 110, 6970 112

E-mail: obec@malaida.sk

IČO: 00324426

 • Osoba zodpovedná za prevádzku

Meno, priezvisko titul: Ladislava Takáčová, Bc.

Funkcia: riaditeľka

Telefónne číslo: +42155/6970 136

E – mailová adresa: laadina1@gmail.com

Názov školského zariadenia:  Materská škola Malá Ida

Sídlo školského zariadenia: Školská 5, 044 20 Malá Ida

 

 1. B) Druh zariadenia: 
 • Materská škola sa nachádza na území okresu Košice – okolie.

Kapacita MŠ je 51 detí v 3 triedach. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu.

Dve triedy majú k dispozícii denné  miestnosti s podlahovou plochou 64,85 m² a 3. novozriadená trieda má dennú miestnosť s plochou 77,95 m2.  

Trieda

Počet umývadiel

pre deti

Počet WC mís  pre deti Denná miestnosť

 

v m2

Počet sprchovacích kútov pre deti

Kapacita

triedy

I.

2.

3.

4

 

5

4

4

 

5

4

64,85

 

64,85

77,95

1

 

1

16

16

19

 

2) Materská škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malá Ida a je bez právnej subjektivity.

 

 1. C) Organizácia prevádzky zariadenia: 

Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich vybavenie

Materská škola je staršia samostatná poschodová budova. Má veľké priestranné miestnosti. Na prízemí je 1 trieda pre menšie deti, šatňa a zariadenie na osobnú hygienu,  výdajňa stravy s jedálňou (výdajné miesto školskej jedálne pri Základnej škole, Školská 10, Malá Ida)  a riaditeľňa. Na poschodí sú 2 triedy pre väčšie deti, dve zariadenia na osobnú hygienu a spoločná šatňa. Denné miestnosti  plnia funkciu herne a spálne.

Personálne obsadenie školy :

Pedagogickí zamestnanci – 6

Prevádzkoví  zamestnanci -1 

 

1)

Organizácia režimu dňa detí

Režim dňa je možné meniť podľa okolností :

 

 

6.30 – 9.00

Otvorenie MŠ

Schádzanie detí

Hry a hrové činnosti

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenie

Edukačné aktivity

 

9.00 –  9.30

Osobná hygiena, desiata

 

9,30 – 11,30

Edukačné aktivity– zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,

hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

 

11.30 – 12.00

Osobná hygiena

Obed

 

12.00 – 14.15

Osobná hygiena – čistenie zubov

Odpočinok

 

14.15 – 15.00

Pohybové  a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant

 

15.00 – 16.30

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené; jazykové chvíľky;

Edukačné aktivity;

Hodnotenie dňa

 

16.30

Ukončenie prevádzky MŠ

 

Činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu

Ranný filter sa vykonáva každý deň pri príjme dieťaťa do MŠ. O jeho výkone sa vedie v každej triede písomná evidencia. Do materskej školy sa prijímajú iba zdravé detí.

V školskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní vydá rodičovi ošetrujúci lekár. Potvrdenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom do zariadenia.

Skutočnosť, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a že nemá nariadené karanténne opatrenie potvrdzuje písomným vyhlásením  zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v zariadení dlhšie ako 5 dní.

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí.

Prevádzka tried je od 06,30 hod. do 16,30 hod. Rodič privádza dieťa spravidla  do materskej školy do 08,00 hod. a prevezme ho po 15,00 hod. Spôsob dochádzky dohodne rodič  s riaditeľom alebo triednym učiteľom. Dieťa od rodičov preberá učiteľ, ktorý za neho zodpovedá od jeho prevzatia až do jeho odovzdania. Do šatne majú prístup rodičia, ktorí pri vstupe do triedy použijú ochrannú obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek, ktoré sú označené príslušnou značkou a menom, vedú rodičia v spolupráci s učiteľkou deti k samostatnosti. Za poriadok v skrinkách zodpovedá rodič a triedny učiteľ, za hygienu a uzamknutie vchodu do školy určený prevádzkový pracovník.

O 08.15 hodine sa hlavný vchod uzamyká – zodpovedá prevádzkový zamestnanec. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 08.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle poberá. Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti.

Organizácia v umyvárni

Trieda MŠ má samostatnú umyváreň. Každé dieťa  má vlastný hrebeň, uterák, prípadne zubnú kefku označenú menom, ktorá je pri príslušnej značke daného dieťaťa. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, zubných kefiek a pohárov zodpovedá prevádzkový pracovník. Uteráky sa berú domov prať každý piatok v týždni. Za suchú podlahu a hygienu v umyvárni zodpovedá prevádzková pracovníčka. Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni zodpovedá  triedny učiteľ.

Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľ na primerané oblečenie detí (pyžamo označené menom). Zabezpečuje pravidelné vetranie, ktoré neohrozuje zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

Čas popoludňajšieho spánku: od 12,15 hod. – 14,15 hod.

V dennej miestnosti sa denne rozkladajú ležadlá, sú dodržiavané odstupy medzi ležadlami.

Opatrenia pri príznakoch akútneho ochorenia

V prípade ochorenia alebo podozrenia na ochorenie (teplota, črevné poruchy, zvracanie a pod.) je zákonný zástupca okamžite telefonicky kontaktovaný. Doterajšie skúsenosti nás utvrdzujú v tom, že po vyrozumení sa zákonný zástupca dostaví najneskôr do 30 minút. Materská škola má samostatnú  izolačnú miestnosť v riaditeľni, kde sú umiestnené deti v prípade náhleho ochorenia. Vybavená je ležadlom a lekárničkou.

 • V prípade prudkého nárastu absencií spôsobených chorobnosťou detí v zmysle Metodického usmernenia  č.15/2005-R  MŠVVaŠ SR pri 20% absencii túto skutočnosť hlásiť a konzultovať s pracovníkmi HDM, RÚVZ v Košiciach.
 • V tejto situácii spravidla vylúčiť organizovanie hromadných podujatí, obmedziť spoločné aktivity detí.
 • Ak denná absencia detí z dôvodu ochorenia detí prekročí 30% po konzultácii s pracovníkmi HDaM, RÚVZ v Košiciach sa pristupuje k prerušeniu prevádzky materskej školy, pričom je nutné aby bolo v trvaní minimálne 5 kalendárnych dní.
 • Prerušenie prevádzky a uzavretie školy vyhlasuje riaditeľka školy, ktorá danú skutočnosť hlási zriaďovateľovi školy – MMK.

Opatrenia pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia – pedikulózy

 • Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vší ( dieťa sa škrabe, je nekľudné, nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) oznámi túto skutočnosť vedeniu materskej školy a rodičovi ( zákonnému zástupcovi ) dieťaťa.
 • Do príchodu rodiča ( zákonného zástupcu ) dieťa izoluje od kolektívu.
 • Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev ( hlavne čiapky, šály ), osobná a posteľná bielizeň, hrebene a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia do styku, neboli spoločne uložené ( v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi a predmetmi ostatných detí, príp. aby ich iné deti nepoužívali.
 • Učiteľ rodičovi ( zákonnému zástupcovi ) odporučí navštíviť príslušného obvodného pediatra za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. Zároveň ho požiada  posteľnú a osobnú bielizeň dieťaťa vyvariť príp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.
 • Dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou hlavy ( hlavne hrebene), a to vyvarením, resp. postriekaním prípravkom BIOLIT na lezúci hmyz.
 • Vedenie materskej školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov ( zvolaním rodičovských združení), že v materskej škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učiteľky materskej školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom materskej školy, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia . Vedenie materskej školy tiež požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne  kontrolovali vlasy u svojich detí.
 • Učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí, pričom v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy.
 • Opätovný nástup dieťaťa do materskej školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je zdravé.

Podmienky pohybovej aktivity – pobyt vonku

Pobyt detí na vzduchu sa vykonáva denne za prítomnosti učiteľky, najmenej dve hodiny dopoludnia a dve hodiny odpoludnia v závislosti od dĺžky pobytu detí v zariadení, a to v každom ročnom období. Pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teplota pod mínus 10 ºC alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia. Počas pobytu vonku učiteľka zabezpečuje deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľa materskej školy. Pobyt vonku, jeho cieľ a úlohu plánujú učiteľky v plánoch. Plánované sú vychádzky do blízkeho okolia školy (staršie deti), hry na školskom dvore (mladšie deti).

Školský dvor sa využíva na pobyt vonku, kde deti dostávajú možnosť uspokojiť svoju potrebu pohybu, čo prirodzene stimuluje zdravý psychosomatický vývin detí.

Vybavenie školského dvora:

 • pieskovisko
 • lavičky;
 • drevené a kovové preliezky,
 • závesné hojdačky,
 • rebríky,
 • šmykľavka.

V školskej záhrade, ktorá je bohatá na zeleň, deti dostávajú možnosť skúsenostného učenia, priameho pozorovania prírody i prírodných javov. V areáli sú vysadené stromy, kvety a okrasné kríky.

Režim stravovania

Materská škola nemá vlastnú kuchyňu. Stravovanie je zabezpečené Školskou jedálňou pri ZŠ Malá Ida, ktorá sídli vedľa Materskej školy. Strava sa zo Školskej jedálne do Materskej školy preváža v prepravných termonádobách na vozíku. Manipuláciu  a výdaj stravy zabezpečuje pracovníčka  ŠJ pri ZŠ Malá Ida, ktorá je odborne spôsobilá na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Deti sa stravujú 3x denne v jedálni.

Desiata: 09,00 – 09,30 hod.

Obed:  11,30 – 12,30 hod.

Olovrant: 14,30 – 15,00 hod.

 

Mladšie deti používajú pri jedle iba lyžicu. Deti staršie používajú v druhom polroku pri jedle aj vidličku. Deti  najstaršie  používajú pri jedle príbor od začiatku školského roka.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie a evidenciu počtu stravníkov a pitný režim. Počas jedla učiteľ nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti deti jesť.

Dodržiavanie pitného režimu

Pitný režim od 6:30 do 9:00 a od 15:00 do 16:30 zabezpečujú zamestnanci MŠ v  dennej miestnosti, od 9:00 do 15:00  jeho prípravu zabezpečuje  ŠJ.  Podáva ho učiteľka resp. iná osoba ktorá je držiteľkou zdravotného preukazu na požiadanie dieťaťa, alebo organizovane. Riad na pitný režim je uložený v rozdeľovni stravy a umývanie pohárov zabezpečuje prevádzková pracovníčka ŠJ.

 

2) Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody

Zásobovanie pitnou vodou:  je z verejného vodovodu. Teplá voda je zabezpečená pomocou vlastného zdroja – elektr. Bojlerom.

 

3) Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov, frekvencia bežného a celkového upratovania, spôsobu a frekvencie dezinfekcie toaliet, spŕch, umývadiel a šatní

Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prostriedkov v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode a ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prostriedky. Za nákup správnych čistiacich prostriedkov zodpovedá riaditeľka MŠ. Pri upratovaní sa používajú klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje.

Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v sklade čistiacich potrieb mimo dosahu detí a za ich uloženie zodpovedá upratovačka. Použité pomôcky  na upratovanie sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti.

 

Frekvencia upratovania :

Denne sa upratuje na vlhko s použitím čistiacich prípravkov tri – až štyrikrát podlaha v dennej miestnosti, šatni, chodby, schodište. Ďalej sa vysávajú koberce, utierajú sa na vlhko detské kútiky, kryty na radiátoroch, kľučky dvier. S použitím dezinfekčného prostriedku sa denne umývajú umyvárne, WC.

Týždenne sa umývajú obklady, olejové nátery, poháre, hrebene, hračky.

Mesačne sa čistia koberce a čalúnenia  mokrou cestou, perú sa textilné hračky, vysávajú sa matrace.

Štvrťročne sa perú záclony, závesy, čistia sa žalúzie.

Polročne sa ošetruje a leští nábytok, umývajú sa okná a svietidlá.

Na  dezinfekciu zariadení sa používajú chemické dezinfekčné látky na báze chlóru, ich príprava a aplikácia sa vykonáva podľa návodu výrobcu. Dezinfekcia sa vykonáva  vždy po dôkladnom mechanickom očistení na vlhko. Za dodržiavanie čistoty podľa harmonogramu zodpovedá riaditeľka zariadenia.

 

SANITÁCIA:

Sanitáciu zariadenia vykonáva 1 prevádzková pracovníčka, ktorá má k dispozícii upratovacie pomôcky (vedrá, handry, metly) označené podľa účelu využitia. Metly, portviše visia na vešiakoch.

 

DERATIZÁCIA:

Deratizácia sa vykonáva 2 krát ročnepodľa potreby so zmluvnou firmou na základe požiadavky.

 

DEZINSEKCIA:

Vykonáva sa  podľa potreby so zmluvnou firmou na základe požiadavky.

 

4), 5) a 6) Starostlivosť o vonkajšie priestory, najmä o kvalitu piesku  a udržiavanie piesku 

Vonkajšie plochy – školský dvor je spojený so záhradou a je vybavený záhradným náradím (preliezačky, hojdačky ). V areáli sa nachádza pieskovisko, ktoré sa pravidelne čistí, prekopáva a polieva a prehrabáva jedenkrát za dva týždne. O údržbe pieskoviska sa vedie písomná evidencia.

 • vonkajšie priestory sa kontrolujú denne v čase od 9.00 – 9.30,
 • v zimnom období za bezpečnosť a údržbu zodpovedá službukonajúca prevádzková zamestnankyňa,
 • oplotenie školského dvora zabezpečuje ochranu pred znečistením areálu zvieratami a poškodením preliezačiek určených pre deti.
 • kontrolu bezpečnosti a hygienickej nezávadnosti využívaných exteriérových zariadení pri pobyte detí vonku zabezpečuje a vykonáva službukonajúca učiteľka.
 • za celkovú starostlivosť školského ihriska zodpovedá riaditeľka školy.

Areál materskej školy je oplotený   zabezpečený uzatvárateľnou – uzamykateľnou bránou.

Starostlivosť o stav preliezačiek, hojdačiek a detského ihriska je v kompetencii zriaďovateľa MŠ, zabezpečovaná je prostredníctvom prevádzkových zamestnancov materskej školy .

 

7)  Skladovanie posteľnej bielizne a manipulácie s ňou vrátane frekvencie  jej výmeny

 • výmena posteľnej bielizne v MŠ je 1x za mesiac
 • pranie posteľnej bielizne je zabezpečené rodičmi dieťaťa
 • v deň výmeny použitej posteľnej bielizne teda popoludní po spánku si rodičia berú bielizeň domov
 • pohotovostná čistá posteľná bielizeň  je uložená v skrini na to určenej

 

8) Detské plienky sa v zariadení nepoužívajú

 

9Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania  odpadových nádob,  ich čistenia a dezinfekcie

Tuhý odpad je skladovaný v odpadových košoch s krytom, ktoré sú denne vyprázdňované do odpadových nádob, ktoré sú umiestnené v rohu školského dvora, mimo pohybu detí počas pobytu vonku. Po vyprázdnení sa nádoby umývajú a následne dezinfikujú podľa uvedeného návodu na prostriedku. Odvoz tuhého odpadu je zabezpečený centrálnym odvozom Fura s.r.o., Rozhanovce v termíne 2x mesačne. Tuhý odpad je uskladnený v odpadovej nádobe, za jej čistotu zodpovedá technická pracovníčka Materskej školy. Za likvidáciu nebezpečného odpadu (žiariviek) zodpovedá zriaďovateľ.

Odpadová voda je napojená na obecnú kanalizáciu.

 

Pokyny pre návštevníkov:

Vstup do objektu školy cudzím osobám je povolený iba s vedomím riaditeľa školy alebo jeho zástupcu. Všetky návštevy sa hlásia riaditeľovi, zástupcovi školy.  Nie je dovolený voľný pohyb cudzích osôb v priestoroch školy. Zákonní zástupcovia detí  nesmú svojimi návštevami rušiť výchovno-vzdelávací proces. Kontroly sa musia preukázať poverením.

 • Návštevník návštevu ohlási vedeniu školy.
 • Návštevník je povinný zapísať sa do knihy návštev.
 • V prípade kontrolného orgánu je povinný preukázať sa poverovacou listinou.
 • Je zakázané bez dozoru zamestnanca školy pohybovať sa po priestoroch zariadenia.
 • Je zakázané vstupovať do priestorov tried cez rozdeľovňu stravy.