Súčasnosť

 

Dnes má obec Malá Ida 1972 obyvateľov. Obec hospodári na rozlohe 1020 ha.

Malá Ida sa rozrastla vďaka individuálnej bytovej výstavbe v lokalite Pánsky les. Je plne plynofikovaná. Najväčší problémom obce – nedostatok kvalitnej pitnej vody – bol v uplynulých rokoch odstránený. Obecný vodovod bol úspešne dobudovaný, ukončená je aj výstavba obecnej splaškovej kanalizácie a čističky odpadových vôd. Väčšina domácností je už dnes pripojená na vovod aj na obenú kanalizáciu.

V nasledujúcich rokoch obec plánuje postupne vybudovať chodníky a zrekonštruovať miestne komunikácie, ktoré sú v značnej miere poškodené (prekopávky kvôli prípojkám). V roku 2003 bol dokončený a daný do užívania Dom smútku. V rokoch 2009 a 2010 bolo zrekoštruované miestne futbalové ihrisko.  Súčasťou areálu sa stalo aj multifunkčné ihrisko, ktoré bolo vybudované z finančných prostriedkov EU.

Ku skrášleniu obce prispela aj výstavba chodníka v centre obce a úprava nádvoria obecného úradu (detské ihrisko, prístavba so šatňami a sociálnym zariadením, plocha pre kultúrne akcie,…). V rámci tohto projektu financovaného z eurofondov boli vybudované aj dve lavičky/premostenia cez potok Ida – vedľa hlavnej cesty a pri požiarnej zbrojnici. Projekt bol realizovaný v roku 2012.

V roku 2012 sa začala aj tzv. svojpomocná rekonštrukcia budovy šatne vrátane jej rozšírenia.

Malá Ida je bývalá tvz. stredisková obec, v ktorej je veľká základná škola. Sústreďuje žiakov zo štyroch susedných obcí –  Bukovec, Šemša, Hodkovce a Nováčany. V obci sa nachádza aj materská škola s tromi triedami.