Prenájom priestorov v obci

      SADZOBNÍK POPLATKOV OBCE MALÁ IDA

 

 

1. Poplatky za prenájom sály a kuchyne kultúrneho domu v Malej Ide

a) pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci

 

Názov

Cena

 

Svadba

100 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Kar

50 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Tanečná zábava/diskotéka

100 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Životné jubileá

50 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Pracovné akcie

(schôdza, školenie)

50 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Klubová činnosť

5 €/hod.

+ energie(plyn, voda, elektrina)

b) pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci a pre firmy

 

Názov

Cena

 

Svadba

200 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Kar

100 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Tanečná zábava/diskotéka

200 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Životné jubileá

100 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Pracovné akcie

(schôdza, školenie)

100 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Klubová činnosť

10 €/hod.

+ energie(plyn, voda, elektrina)

2. Poplatky za prenájom klubu mladých a kuchyne kultúrneho domu v Malej Ide

 a) pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci

 

 

Názov

Cena

 

Kar

30 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Životné jubileá

30 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Pracovné akcie

(schôdza, školenie)

30 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Klubová činnosť

5 €/hod.

+ energie(plyn, voda, elektrina)

 

 

b) pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci a pre firmy

 

 

Názov

Cena

 

Kar

60 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Životné jubileá

80 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Pracovné akcie

(schôdza, školenie)

60 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Klubová činnosť

10 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

3. Poplatky za prenájom kuchyne kultúrneho domu v Malej Ide

 

Názov

Cena

 

 

30 €/deň

+ energie(plyn, voda, elektrina)

4. Poplatky za prenájom šatne TJ na futbalovom ihrisku v Malej Ide

 

Názov

Cena

 

Svadba

100 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Rodinná oslava

50 €

+ energie(plyn, voda, elektrina)

Klubová činnosť

5 €/hod.

+ energie(plyn, voda, elektrina)

                                     

5.Prenájom telocvične + šatne + sociálne zázemie

 1. pre futbalistov                                                              10 €/1 hodina
 2. ostatné športy                                                                 7 €/1 hodina

6.Prenájom viacúčelového ihriska

 1.  cudzí                                                                            10 €/1 hodina        

7.Prenájom futbalového ihriska  

 1. cudzí                                                                             50 € /1 futbalový zápas                                                

8. Prenájom futbalového ihriska + šatne

cudzí                                                                                  100 €/ 1 futbalový zápas

 

Poplatky za požičanie spotrebného inventára:

Taniere, príbory, poháre a iný inventár - paušálnou sumou     0,30 €/1  osobu  

      V prípade poškodenia alebo straty je užívateľ povinný uhradiť škody  

       v reprodukčnej cene zapožičaného inventára.   

Upratovacie služby – 30 €

Zapožičanie obrusov – 1 €/ks

Návleky na stoličky  - 1 €/ks

 

Usporiadateľom diskotéky alebo tanečnej zábavy môžu byť len právnické alebo fyzické osoby, ktoré na to majú oprávnenie v živnostenskom liste.

 

1. Vysielanie v obecnom rozhlase:

 • jeden oznam                                                                                       5,00 € 
 • vyhlásenie relácie pri príležitosti životného jubilea                           3,00 € 

2. Nákup smetnej nádoby:

 • 50% z nákupnej ceny za jednu smetnú nádobu pre domácnosť (s trvalým pobytom v obci Malá Ida) na dobu 5-tich rokov
 • 50 % z nákupnej ceny pre druhú smetnú nádobu pre viacčlennú domácnosť (viac ako 4 osoby) na dobu piatich rokov                                         

3. Orientačné číslo                                                             3 €          

4. Prenájom trhového miesta  -                                        5 €                     

5. Trhové miesto – Kultúrny dom

 • v čase od apríla do septembra   30 €/deň
 • v čase od októbra do marca       50 €/deň  

6. Známka pre psa – strata                                              3 €                                 

7.  Vyhotovenie fotokópií pre fyzické a právnické osoby:

 • za fotokópiu jednej strany formátu A4                  0,10 € 
 • za vyhotovenie fotokópie dvojstrany  A4              0,20 € 
 • za fotokópiu jednej strany formátu A3                  0,30 € 
 • za vyhotovenie fotokópie dvojstrany A3               0,40 € 

Náklady na vyhotovenie fotokópií do výšky 0,20 € znáša obec Malá Ida.

                                          

 

Od poplatkov sú oslobodené rozpočtové organizácie obce (Základná škola v Malej Ide),  organizačné jednotky obce (Dobrovoľný hasičský zbor obce, Klub žien ), neziskové organizácie a občianske združenia so sídlom v obci Malá Ida, pozemkové spoločenstvo Malá Ida. 

V prípade poškodenia prenajatých priestorov a majetku bude spôsobené škody znášať nájomca.