Revitalizácia centra obce

  • Názov projektu Revitalizácia centra obce Malá Ida
  • Žiadateľ Obec Malá Ida
  • Operačný program Regionálny operačný program

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo skvalitnenie prostredia uceleného centra obce so zaručením prílevu inovácií do kultúrneho života obce a jej následného hospodárskeho rozvoja. Zlepšenie bezpečnostného a kvalitatívneho stavu verejných priestranstiev centra dosiahneme aktivitami zameranými na úpravu verejných priestranstiev a revitalizáciu prvkov verejnej zelene, rekonštrukciu chodníkov, rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu lávok a výstavbu verejných hygienických zariadení. Realizácia skvalitní životné prostredie verejných priestranstiev obce Malá Ida.

Špecifické ciele:

Špecifickými cieľmi v nadväznosti na príslušné aktivity projektu boli v prípade (a) v nadväznosti na hlavnú aktivitu projektu – revitalizácia verejných priestranstiev sídla: zlepšenie bezpečnostného a kvalitatívneho stavu verejných priestranstiev revitalizáciou reprezentačných, oddychových a záujmových časti centra mesta slúžiacich obyvateľom a návštevníkom mesta a (b) v nadväznosti na podporné aktivity: zlepšenie podpory čerpania NFP a revitalizácie mesta prostredníctvom realizácie podporných aktivít.

 Navrhované technické riešenie

Jednotlivé aktivity projektu sa delili na hlavnú aktivitu – revitalizáciu centrálnej zóny a podporné aktivity – projektové a inžinierske práce, procesy verejného obstarávania a externého manažmentu projektu.

Hlavná aktivita sa delila na 4 hlavné stavebné objekty:

  • SO 100 Verejné priestranstvo pri obecnom úrade a ceste IIl/548
  • SO 200 Verejné priestranstvo pri kultúrnom dome
  • SO 300 Verejné priestranstvo pri materskej škole
  • SO 400 Autobusové zastávky.