Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č.253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006. Evidencia obyvateľstva vykonáva a vedie:

  • evidenciu trvalého a prechodného pobytu občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území obce
  • priebežnú aktualizáciu všetkých zmien týkajúcich sa občanov obce /zmeny trvalých a prechodných pobytov, zrušenie trvalého a prechodného pobytu, zmeny stavu, priezviska, prihlásenie do evidencie novonarodených detí, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR/ informácie o mieste pobytu občanov
  • vydávanie dokladov na vybavenie občianskeho  preukazu a jeho zmenu
  • vydávania potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov
  • pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.